top of page

Company Law / Bolagsrätt

Styrelseledamot i ett aktiebolag - vad du behöver veta innan du tackar ja

Känn dig gärna hedrad om du blir erbjuden en position som styrelseledamot i ett aktiebolag. Ta dock inte lätt på att tacka ja. Särskilt inte i en start-up. För med rollen kommer ett stort – juridiskt – ansvar, som är kopplat till påföljder såsom skadeståndsansvar och personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Här kommer en sammanfattning av nyckelpunkter som en blivande styrelseledamot bör tänka på – och ha koll på under själva uppdraget.

Styrelsens ansvar över aktiebolaget


8 kap 4 § Aktiebolagslagen, utdrag

”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets /…/ ekonomiska situation.

 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt /…/.”

 

Vilka frågor ska du ställa dig inför ett styrelseuppdrag?

För att veta vad du ger dig in på, och för att avgöra om du ska tacka ja till uppdraget, börja med att fundera på:


 • Hur väl du känner bolaget och bolagsledningen? Och hur väl känner du aktieägarna?

 • Hur väl du kan branschen?

 • Är det en bransch som har särskild reglering som kommer påverka ditt ansvar? Är det t.ex. finansiella företag, hälsovård, eller en bransch som regelmässigt hanterar omfattande och känsliga personuppgifter?

 • Känner du att du förstår affärsmodellen, och att du tror på bolagets verksamhet? 

 • Hur styrelsesammansättningen ser ut, och vem är ordförande? Finns det kompetens från branschen, finans, juridik, bolagsstyrning osv?

 • Har bolaget en styrelseförsäkring och, om ja, hur ser den ut?

 

Ställ även frågor om hur styrelsearbetet sköts, och om hur rapporteringen (och då framför allt den finansiella) hanteras.

 

Styrelsens plats i ett bolags struktur

Bolagets styrelse är det näst högsta beslutsfattande bolagsorganet. Det absolut högsta beslutsfattande organet är bolagsstämman, där aktieägarna får säga sitt. Som en logisk följd av detta är det bolagsstämman som bestämmer hur styrelsen ska se ut, och som ytterligare en logisk följd av detta så har styrelsen (som huvudregel) en lydnadsplikt mot stämman och de beslut som aktieägarna fattar.

 

Styrelsen som bolagets företrädare

Bolagets styrelse är däremot det högsta exekutiva bolagsorganet med rätt att ingå kontrakt och företräda bolaget utåt i affärsrelationer (något som bolagsstämman alltså inte kan eller får göra). Exakt hur detta ska gå till har dock styrelsen möjlighet att själv bestämma om.

 

Styrelsens beslutsfattande

Styrelsen är ett kollegialt organ, vilket betyder att beslut som tas måste fattas gemensamt på formella styrelsemöten för att bli giltiga för bolaget (styrelsemöten kan dock hållas genom t.ex. digital signering av färdiga protokoll). Ingen enskild styrelseledamot kan alltså själv besluta å styrelsens vägnar – om inte dennes beslut bottnar i ett redan korrekt fattat beslut om delegering som styrelsen i sin helhet varit delaktig i att fatta.

 

Och, det är mycket viktigt att alla styrelseledamöter blivit inbjudna till möten där styrelsebeslut fattas, och att alla fått en seriös chansen att sätta sig in i en fråga innan den ska beslutas – ingen har alltså rätt att överrumpla dig som ledamot och ”trycka igenom” ett beslut. I undantagsfall kan dock någon eller några ledamöter behöva uteslutas från beslutsfattandet när det föreligger jäv.  Håll även koll på reglerna om beslutsförhet – är för många ledamöter frånvarande – oavsett anledning – kan man inte fatta några beslut alls.

 

Styrelseledamots lojalitets-, tillsyns- och omsorgsplikt

Viktigast av allt när vi pratar om dina förpliktelser är att du, som styrelseledamot, har en bred lojalitets-, tillsyns- och omsorgsplikt mot bolaget. Vad det betyder rent konkret beror på den enskilda situationen, men några fundamentala delar är att du ska agera utifrån bolagets bästa och inte dina egna intressen, att du ska respektera sekretess och företagshemligheter, och att du inte får nyttja affärsmöjligheter som bolaget har för egen eller annans vinning (särskilt inte för någon konkurrerande verksamhet). Du måste dessutom vara aktiv i ditt arbete, och får alltså inte t.ex. strunta i att gå på styrelsemötena.

 

Vad gör ni då i styrelsen?

Vad ska då styrelsen egentligen göra, och vad ligger på bolagsledningen? Styrelsens ansvar är till att börja med brett och generellt. Styrelsen är en brygga mellan aktieägarna och bolagsledningen, och ska som utgångspunkt:

 • Förverkliga aktieägarnas beslut och följa ägardirektiv.

 • Bevaka aktieägarkollektivets och bolagets intressen, och fånga upp vilka beslut som behöver skickas upp till aktieägarna.

 • Ta ansvar för bolagets riktning genom att sätta strategier och fatta de ”stora” besluten.

 • VD å sin sida sköter den så kallade ”löpande förvaltningen”, och de större beslut som inte tillhör den löpande förvaltningen faller på styrelsen.

 • Var gränserna går mellan styrelse och VD är högst bolags- och branschspecifikt, men huvudreglerna om ansvarsfördelning och roller som finns i aktiebolagslagen kan man inte ”organisera bort”.

 • Övervaka bolagets ledning, verksamhet och ekonomiska status.

 • Se till att verksamheten är ”fit-to-purpose” och agera aktivt - om bolagets strategi inte fungerar enligt plan, eller om bolaget inte tycks ha rätt ekonomiska förutsättningar och en organisation som är anpassad för verksamhetens behov, måste styrelsen ta tag i detta.

 • Se till att bolaget följer alla krav baserade på lagar och regler – både de allmänna, och de specifika för bolagets verksamhet.

 

Styrelseledamotens personliga ansvar

Så, besluta måste man göra gemensamt. Ansvaret däremot – det faller på dig, individuellt. Och bristande kompetens är inte en godtagbar ursäkt för missar. Det faller därför på dig att säkerställa att du gör vad du kan för att styrelsen ska agera riktigt, och för bolagets bästa. För om du gjort det du ska och dessutom i rätt tid, och ser till att du reserverar dig mot beslut du anser fel eller dåliga (samt ser till att detta blir antecknat i det officiella styrelseprotokollet) så kommer inget ansvar drabba dig – även om bolaget går dåligt.

 

Så du behöver t.ex.


 • Efterfråga mer information om du tycker underlaget inför ett viktigt beslut är för klent.

 • Självständigt bedöma om den ekonomiska rapporteringen är tillräcklig, eller om något viktigt kanske missas.

 • Hålla koll på att styrelsen verkligen följer beslut och direktiv från bolagsstämman.

 • Tänka igenom så att styrelsens beslut och agerande verkligen följer vad aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller annan tillämplig reglering kräver.

 • Exempelvis så betyder det att viss aktieägare inte får gynnas och annan aktieägare missgynnas på ett otillbörligt sätt, och att det måste finnas policies och rapporteringskanaler som på ett bra sätt hanterar t.ex. personuppgiftshantering, penningtvättsfrågor och visselblåsarkanaler.

 

En passiv styrelseledamot

Viktigt att komma ihåg är att även att om en ledamot inte gör någonting aktivt, utan i stället förhåller sig passiv (t.ex. genom att hela tiden lägga ner sin röst), så kan detta fortfarande leda till skadeståndsansvar på grund av oaktsamhet. Samma sak gäller om bolaget hamnar i ett läge där man är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning, och styrelsen inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Så att vara passiv och tyst i kniviga situationer är inte en bra lösning.

 

Får en styrelse fatta dåliga beslut?

Säg att ni bestämmer er för att expandera till USA och att detta sedan leder till stora kostnader och ett haveri som gör att bolaget nästan går i konkurs. Betyder det att ni brustit i ert ansvar som styrelseledamöter? I många länder talar man om en s.k. ”business judgement rule” som i princip betyder att affärsmässiga beslut fattade på bra underlag som sedan visar sig felaktiga på grund av t.ex. operationella misslyckanden inte leder till något skadeståndsansvar för styrelsen. Hur denna princip tillämpas i Sverige är visserligen mer omdebatterat, men vi kan konstatera att styrelseansvaret inte innebär att alla beslut som fattas och som sedan visar sig vara ”dåliga” betyder att ni kan hållas ansvariga personligen.

 

Prövningen av ledamots skadeståndsansvar

Och vad händer då när något gått så pass snett att t.ex. aktieägarna vill utkräva ansvar från er? Prövningen av ett eventuellt skadeståndsansvar mot bolaget kommer se till en rad punkter:

 1. Har en skada för bolaget faktiskt uppkommit?

 2. Har den här skadan uppkommit inom ramen för styrelseuppdraget?

 3. Har du varit oaktsam i ditt beslutsfattande (eller annat styrelserelaterat agerande)?

 4. Har delegering skett och om ja – har det skett på ett korrekt sätt? Var du del av ansvarigt utskott? Har ni tagit fram tillräckligt och relevant beslutsunderlag?

 5. Finns det ett tillräckligt orsakssamband mellan din oaktsamhet och den uppkomna skadan?

 6. Har du blivit beviljad ansvarsfrihet på årsstämman? 

 

OBS! en ledamot kan även bli ansvarig direkt mot aktieägare eller tredje man i vissa fall om ledamoten har överträtt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Några avslutande ord 

Chansen att få ingå i en styrelse och ansvara för ett bolags framgångsresa kan vara givande, utvecklande och utmanande. Genom att känna sig trygg med vad styrelseansvaret faktiskt innebär, och vad som är att göra ”rätt för sig” i förhållande till de krav som ställs på dig som ledamot, så kan du fokusera på själva kärnfrågorna, och på hur ni lotsar företaget på marknaden och genom sin tillväxtkurva utan att behöva oroa er för något personligt ansvar.


Notera att ovan inte ska ses som juridisk rådgivning i enskilt fall utan endast som generell utbildning.


Stockholm, 2024-02-06

Författare, Katarina Strandberg

Styrelsens ansvar över aktiebolaget


8 kap 4 § Aktiebolagslagen, utdrag

”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets /…/ ekonomiska situation.

 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt /…/.”

 

Vilka frågor ska du ställa dig inför ett styrelseuppdrag?

För att veta vad du ger dig in på, och för att avgöra om du ska tacka ja till uppdraget, börja med att fundera på:


 • Hur väl du känner bolaget och bolagsledningen? Och hur väl känner du aktieägarna?

 • Hur väl du kan branschen?

 • Är det en bransch som har särskild reglering som kommer påverka ditt ansvar? Är det t.ex. finansiella företag, hälsovård, eller en bransch som regelmässigt hanterar omfattande och känsliga personuppgifter?

 • Känner du att du förstår affärsmodellen, och att du tror på bolagets verksamhet? 

 • Hur styrelsesammansättningen ser ut, och vem är ordförande? Finns det kompetens från branschen, finans, juridik, bolagsstyrning osv?

 • Har bolaget en styrelseförsäkring och, om ja, hur ser den ut?

 

Ställ även frågor om hur styrelsearbetet sköts, och om hur rapporteringen (och då framför allt den finansiella) hanteras.

 

Styrelsens plats i ett bolags struktur

Bolagets styrelse är det näst högsta beslutsfattande bolagsorganet. Det absolut högsta beslutsfattande organet är bolagsstämman, där aktieägarna får säga sitt. Som en logisk följd av detta är det bolagsstämman som bestämmer hur styrelsen ska se ut, och som ytterligare en logisk följd av detta så har styrelsen (som huvudregel) en lydnadsplikt mot stämman och de beslut som aktieägarna fattar.

 

Styrelsen som bolagets företrädare

Bolagets styrelse är däremot det högsta exekutiva bolagsorganet med rätt att ingå kontrakt och företräda bolaget utåt i affärsrelationer (något som bolagsstämman alltså inte kan eller får göra). Exakt hur detta ska gå till har dock styrelsen möjlighet att själv bestämma om.

 

Styrelsens beslutsfattande

Styrelsen är ett kollegialt organ, vilket betyder att beslut som tas måste fattas gemensamt på formella styrelsemöten för att bli giltiga för bolaget (styrelsemöten kan dock hållas genom t.ex. digital signering av färdiga protokoll). Ingen enskild styrelseledamot kan alltså själv besluta å styrelsens vägnar – om inte dennes beslut bottnar i ett redan korrekt fattat beslut om delegering som styrelsen i sin helhet varit delaktig i att fatta.

 

Och, det är mycket viktigt att alla styrelseledamöter blivit inbjudna till möten där styrelsebeslut fattas, och att alla fått en seriös chansen att sätta sig in i en fråga innan den ska beslutas – ingen har alltså rätt att överrumpla dig som ledamot och ”trycka igenom” ett beslut. I undantagsfall kan dock någon eller några ledamöter behöva uteslutas från beslutsfattandet när det föreligger jäv.  Håll även koll på reglerna om beslutsförhet – är för många ledamöter frånvarande – oavsett anledning – kan man inte fatta några beslut alls.

 

Styrelseledamots lojalitets-, tillsyns- och omsorgsplikt

Viktigast av allt när vi pratar om dina förpliktelser är att du, som styrelseledamot, har en bred lojalitets-, tillsyns- och omsorgsplikt mot bolaget. Vad det betyder rent konkret beror på den enskilda situationen, men några fundamentala delar är att du ska agera utifrån bolagets bästa och inte dina egna intressen, att du ska respektera sekretess och företagshemligheter, och att du inte får nyttja affärsmöjligheter som bolaget har för egen eller annans vinning (särskilt inte för någon konkurrerande verksamhet). Du måste dessutom vara aktiv i ditt arbete, och får alltså inte t.ex. strunta i att gå på styrelsemötena.

 

Vad gör ni då i styrelsen?

Vad ska då styrelsen egentligen göra, och vad ligger på bolagsledningen? Styrelsens ansvar är till att börja med brett och generellt. Styrelsen är en brygga mellan aktieägarna och bolagsledningen, och ska som utgångspunkt:

 • Förverkliga aktieägarnas beslut och följa ägardirektiv.

 • Bevaka aktieägarkollektivets och bolagets intressen, och fånga upp vilka beslut som behöver skickas upp till aktieägarna.

 • Ta ansvar för bolagets riktning genom att sätta strategier och fatta de ”stora” besluten.

 • VD å sin sida sköter den så kallade ”löpande förvaltningen”, och de större beslut som inte tillhör den löpande förvaltningen faller på styrelsen.

 • Var gränserna går mellan styrelse och VD är högst bolags- och branschspecifikt, men huvudreglerna om ansvarsfördelning och roller som finns i aktiebolagslagen kan man inte ”organisera bort”.

 • Övervaka bolagets ledning, verksamhet och ekonomiska status.

 • Se till att verksamheten är ”fit-to-purpose” och agera aktivt - om bolagets strategi inte fungerar enligt plan, eller om bolaget inte tycks ha rätt ekonomiska förutsättningar och en organisation som är anpassad för verksamhetens behov, måste styrelsen ta tag i detta.

 • Se till att bolaget följer alla krav baserade på lagar och regler – både de allmänna, och de specifika för bolagets verksamhet.

 

Styrelseledamotens personliga ansvar

Så, besluta måste man göra gemensamt. Ansvaret däremot – det faller på dig, individuellt. Och bristande kompetens är inte en godtagbar ursäkt för missar. Det faller därför på dig att säkerställa att du gör vad du kan för att styrelsen ska agera riktigt, och för bolagets bästa. För om du gjort det du ska och dessutom i rätt tid, och ser till att du reserverar dig mot beslut du anser fel eller dåliga (samt ser till att detta blir antecknat i det officiella styrelseprotokollet) så kommer inget ansvar drabba dig – även om bolaget går dåligt.

 

Så du behöver t.ex.


 • Efterfråga mer information om du tycker underlaget inför ett viktigt beslut är för klent.

 • Självständigt bedöma om den ekonomiska rapporteringen är tillräcklig, eller om något viktigt kanske missas.

 • Hålla koll på att styrelsen verkligen följer beslut och direktiv från bolagsstämman.

 • Tänka igenom så att styrelsens beslut och agerande verkligen följer vad aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller annan tillämplig reglering kräver.

 • Exempelvis så betyder det att viss aktieägare inte får gynnas och annan aktieägare missgynnas på ett otillbörligt sätt, och att det måste finnas policies och rapporteringskanaler som på ett bra sätt hanterar t.ex. personuppgiftshantering, penningtvättsfrågor och visselblåsarkanaler.

 

En passiv styrelseledamot

Viktigt att komma ihåg är att även att om en ledamot inte gör någonting aktivt, utan i stället förhåller sig passiv (t.ex. genom att hela tiden lägga ner sin röst), så kan detta fortfarande leda till skadeståndsansvar på grund av oaktsamhet. Samma sak gäller om bolaget hamnar i ett läge där man är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning, och styrelsen inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Så att vara passiv och tyst i kniviga situationer är inte en bra lösning.

 

Får en styrelse fatta dåliga beslut?

Säg att ni bestämmer er för att expandera till USA och att detta sedan leder till stora kostnader och ett haveri som gör att bolaget nästan går i konkurs. Betyder det att ni brustit i ert ansvar som styrelseledamöter? I många länder talar man om en s.k. ”business judgement rule” som i princip betyder att affärsmässiga beslut fattade på bra underlag som sedan visar sig felaktiga på grund av t.ex. operationella misslyckanden inte leder till något skadeståndsansvar för styrelsen. Hur denna princip tillämpas i Sverige är visserligen mer omdebatterat, men vi kan konstatera att styrelseansvaret inte innebär att alla beslut som fattas och som sedan visar sig vara ”dåliga” betyder att ni kan hållas ansvariga personligen.

 

Prövningen av ledamots skadeståndsansvar

Och vad händer då när något gått så pass snett att t.ex. aktieägarna vill utkräva ansvar från er? Prövningen av ett eventuellt skadeståndsansvar mot bolaget kommer se till en rad punkter:

 1. Har en skada för bolaget faktiskt uppkommit?

 2. Har den här skadan uppkommit inom ramen för styrelseuppdraget?

 3. Har du varit oaktsam i ditt beslutsfattande (eller annat styrelserelaterat agerande)?

 4. Har delegering skett och om ja – har det skett på ett korrekt sätt? Var du del av ansvarigt utskott? Har ni tagit fram tillräckligt och relevant beslutsunderlag?

 5. Finns det ett tillräckligt orsakssamband mellan din oaktsamhet och den uppkomna skadan?

 6. Har du blivit beviljad ansvarsfrihet på årsstämman? 

 

OBS! en ledamot kan även bli ansvarig direkt mot aktieägare eller tredje man i vissa fall om ledamoten har överträtt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Några avslutande ord 

Chansen att få ingå i en styrelse och ansvara för ett bolags framgångsresa kan vara givande, utvecklande och utmanande. Genom att känna sig trygg med vad styrelseansvaret faktiskt innebär, och vad som är att göra ”rätt för sig” i förhållande till de krav som ställs på dig som ledamot, så kan du fokusera på själva kärnfrågorna, och på hur ni lotsar företaget på marknaden och genom sin tillväxtkurva utan att behöva oroa er för något personligt ansvar.


Notera att ovan inte ska ses som juridisk rådgivning i enskilt fall utan endast som generell utbildning.


Stockholm, 2024-02-06

Författare, Katarina Strandberg

bottom of page