top of page

Avtalsrätt / Contract Law

Hur du skriver en ansvarsbegränsning

Vad är det? Ansvarsfriskrivningar kan vara ett av dina viktigaste skydd i nästan alla typer av affärsrelationer - oavsett om du är frisör som har privatpersoner som kunder, erbjuder IT tjänster genom ditt bolag, anlitar underkonsulter, säljer en fastighet, importerar och säljer vidare hårvårdsprodukter, hyr ut en lokal i andrahand eller bestämmer dig för att sälja hela ditt bolag.

Vad är en ansvarsbegräning?

En ansvarsbegränsning är en avtalsbestämmelse som begränsar ditt ansvar. Du kan alltså med en ansvarsbegränsning på flera sätt säkerställa att du begränsar din risk när du ska prestera i enlighet med ett avtal (som kan vara skriftligt eller muntligt).


Det kan vara fråga om att

 1. begränsa det belopp du kan behöva betala skadestånd upp till,

 2. avgränsa vilken typ av skada du kan behöva ersätta,

 3. avgränsa vilka typer av agerande från din sida som du kan behöva ersätta,

 4. begränsa vilka typer av utfästelser eller påståenden (garantier) som du ska utge skadestånd för om de inte förverkligas/finns brister i, eller

 5. begränsa ditt ansvar i förhållande till vissa typer av yttre omständigheter.


Se exempel nedan.


Varför är dessa begränsningsklausuler så viktiga för dig?

Enligt generella avtalsrättsliga principer så leder avtalsbrott till skadeståndsansvar. Detta inkluderar ekonomisk skada och att den skadelidande ska sättas i samma position som om skadan inte skett - därför kan du till och med behöva ersätta så kallad utebliven vinst. Det kan bli stora belopp.


Skadeståndsansvar betyder alltså att om du begår ett avtalsbrott och/eller orsakar en skada på grund av att du varit försumlig eller på något sätt brustit i din förpliktelser/din prestation mot den du har avtalet med, blir du ansvarig för att ersätta den skada som din motpart drabbats av. Detta kan vara till ett belopp som kan bli långt större än vad du får ut av avtalet, vad du rimligen hade räknat med, eller som du alls möjlighet att betala.


Skadeståndet kan framstå som oproportionerlig jämför med kontraktsvärdet och vad avtalet i sin helhet handlar om. Det kan vara en stor variation av personskada, sakskada och/eller ekonomisk skada som uppkommer.


Om du har med en bra skriven ansvarsbegränsning kan du på ett betydande sätt minska dessa risker och konsekvenser.


Begränsningen är ett skydd för dig. Den minskar din risk. Den ökar motpartens risk och alltså blir riskfördelningen en annan än den varit om du inte förhandlat dig till en ansvarsbegränsning i ert avtal.


Begränsningar i hur du får utforma en ansvarsbegränsning

Viktigt att veta är att du inte kan dra till med hur extrema ansvarsbegränsningar som helst. Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet och att ni därmed får komma överens om precis vad ni vill. Dock finns yttre ramar för detta.


Domstolen kan jämka med stöd av 36 § Avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor för det fall att ansvarsbegränsningen inte är försvarbar i förhållande till avtalsförhållandet som helhet, skadevållarens agerande respektive uppkommen skada. Och - är det fråga om frågor som rör konsumentförhållanden eller produktsäkerhet så finns ytterligare begränsningar i vad du kan begränsa bort vad gäller ditt ansvar.


Du kan sannolikt inte, om du t.ex. är en stor revisionsbyrå som har ett uppdrag där du fakturerar många miljoner i konsultarvode begränsa ditt ansvar till att endast täcka några hundra tusen för rådgivning som är mitt i ditt expertområde. Du kan inte heller begränsa bort ansvar för direkt uppsåtligt skadegörande beteende (tänkt dig att du medvetet samarbetar med en konkurrent till din avtalspart trots att detta är strikt förbjudet under erat avtal). Inte heller brukar väldigt ensidiga avtal med en uppenbar obalans mellan parternas ansvar och skyldigheter accepteras, särskilt inte om parten vars ansvar begränsas väldigt långtgående, är den klart större mer dominant och styrande jämfört den andra parten.


Bra att tänka på i dessa fall är att en ansvarsbegränsning som förhandlats mellan parterna har större chans att stå sig jämfört en ansvarsbegränsning som ensidigt införts i en parts allmänna avtalsvillkor på en undangömd plats i finstilt.


Hur skriver du en ansvarsbegränsning?


För att ge några exempel:


 1. Beloppsgräns

"§ 1.1. Uppdragstagaren ansvarar för ekonomisk skada upp till ett belopp om det högre av (i) 100 000 SEK och (ii) det fakturerade konsultarvodet beräknat på helårsbasis. Uppdragsgivaren har rätt att dra av sådant ersättningsbelopp mot ännu ej utbetalt konsultarvode som Uppdragstagaren upparbetat."


"§ 1.1. Om det uppkommer skada på grund av brist i de av Säljaren utställda garantierna, ska Säljaren ersätta Köparen för den Skada som Köparen lidit upp till ett belopp om femhundra tusen (500 000) SEK. I den mån Bristen leder till kostnadsbesparningar för Köparen ska dessa avräknas från den ersättning som Köparen har rätt att utfå enligt denna paragraf."


"§ 1.2. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för det fall Uppdragstagarens agerande varit grovt oaktsamt eller uppsåtligt."


2. Skadetyp "§ 1.1. Parterna är överens om att någon ersättning för utebliven vinst inte ska utgå vid kontraktsbrott med undantag för fall då den kontraktsbrytande parten agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt."


"§ 1.1.Ersättning för sakskada på tredje mans egendom ersätts inte."


3. Kvalificering av handlingar "§ 1.1. Ersättning för försenad leverans utgår inte om förseningen är kortare än 14 dagar beräknad från estimerad leveransdag."


"§ 1.1. Uppdragstagaren ska utföra sitt uppdrag fackmannamässigt och med tillbörlig omsorg och under förutsättning att dessa kriterier uppfyllts ska ingen ersättning utgå för det fall att Uppdragsgivaren ändock anser resultatet vara bristfälligt."


4. Begränsa i förhållande till vissa yttre händelser


"§ 1.1. Ersättning utgår inte för ekonomisk skada det fall att Köparen avslutar uppdragen i förtid på grund av att dennas kontrakt med huvudentreprenören upphört i förtid."


Obs - en genomtänkt och anpassad ordalydelse och avtalsstruktur är avgörande för att hitta en ansvarsbegränsning som ger dig ett adekvat och legitimt skydd.


Stockholm, 2023-12-06 Författare, Katarina Strandberg


Vad är en ansvarsbegräning?

En ansvarsbegränsning är en avtalsbestämmelse som begränsar ditt ansvar. Du kan alltså med en ansvarsbegränsning på flera sätt säkerställa att du begränsar din risk när du ska prestera i enlighet med ett avtal (som kan vara skriftligt eller muntligt).


Det kan vara fråga om att

 1. begränsa det belopp du kan behöva betala skadestånd upp till,

 2. avgränsa vilken typ av skada du kan behöva ersätta,

 3. avgränsa vilka typer av agerande från din sida som du kan behöva ersätta,

 4. begränsa vilka typer av utfästelser eller påståenden (garantier) som du ska utge skadestånd för om de inte förverkligas/finns brister i, eller

 5. begränsa ditt ansvar i förhållande till vissa typer av yttre omständigheter.


Se exempel nedan.


Varför är dessa begränsningsklausuler så viktiga för dig?

Enligt generella avtalsrättsliga principer så leder avtalsbrott till skadeståndsansvar. Detta inkluderar ekonomisk skada och att den skadelidande ska sättas i samma position som om skadan inte skett - därför kan du till och med behöva ersätta så kallad utebliven vinst. Det kan bli stora belopp.


Skadeståndsansvar betyder alltså att om du begår ett avtalsbrott och/eller orsakar en skada på grund av att du varit försumlig eller på något sätt brustit i din förpliktelser/din prestation mot den du har avtalet med, blir du ansvarig för att ersätta den skada som din motpart drabbats av. Detta kan vara till ett belopp som kan bli långt större än vad du får ut av avtalet, vad du rimligen hade räknat med, eller som du alls möjlighet att betala.


Skadeståndet kan framstå som oproportionerlig jämför med kontraktsvärdet och vad avtalet i sin helhet handlar om. Det kan vara en stor variation av personskada, sakskada och/eller ekonomisk skada som uppkommer.


Om du har med en bra skriven ansvarsbegränsning kan du på ett betydande sätt minska dessa risker och konsekvenser.


Begränsningen är ett skydd för dig. Den minskar din risk. Den ökar motpartens risk och alltså blir riskfördelningen en annan än den varit om du inte förhandlat dig till en ansvarsbegränsning i ert avtal.


Begränsningar i hur du får utforma en ansvarsbegränsning

Viktigt att veta är att du inte kan dra till med hur extrema ansvarsbegränsningar som helst. Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet och att ni därmed får komma överens om precis vad ni vill. Dock finns yttre ramar för detta.


Domstolen kan jämka med stöd av 36 § Avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor för det fall att ansvarsbegränsningen inte är försvarbar i förhållande till avtalsförhållandet som helhet, skadevållarens agerande respektive uppkommen skada. Och - är det fråga om frågor som rör konsumentförhållanden eller produktsäkerhet så finns ytterligare begränsningar i vad du kan begränsa bort vad gäller ditt ansvar.


Du kan sannolikt inte, om du t.ex. är en stor revisionsbyrå som har ett uppdrag där du fakturerar många miljoner i konsultarvode begränsa ditt ansvar till att endast täcka några hundra tusen för rådgivning som är mitt i ditt expertområde. Du kan inte heller begränsa bort ansvar för direkt uppsåtligt skadegörande beteende (tänkt dig att du medvetet samarbetar med en konkurrent till din avtalspart trots att detta är strikt förbjudet under erat avtal). Inte heller brukar väldigt ensidiga avtal med en uppenbar obalans mellan parternas ansvar och skyldigheter accepteras, särskilt inte om parten vars ansvar begränsas väldigt långtgående, är den klart större mer dominant och styrande jämfört den andra parten.


Bra att tänka på i dessa fall är att en ansvarsbegränsning som förhandlats mellan parterna har större chans att stå sig jämfört en ansvarsbegränsning som ensidigt införts i en parts allmänna avtalsvillkor på en undangömd plats i finstilt.


Hur skriver du en ansvarsbegränsning?


För att ge några exempel:


 1. Beloppsgräns

"§ 1.1. Uppdragstagaren ansvarar för ekonomisk skada upp till ett belopp om det högre av (i) 100 000 SEK och (ii) det fakturerade konsultarvodet beräknat på helårsbasis. Uppdragsgivaren har rätt att dra av sådant ersättningsbelopp mot ännu ej utbetalt konsultarvode som Uppdragstagaren upparbetat."


"§ 1.1. Om det uppkommer skada på grund av brist i de av Säljaren utställda garantierna, ska Säljaren ersätta Köparen för den Skada som Köparen lidit upp till ett belopp om femhundra tusen (500 000) SEK. I den mån Bristen leder till kostnadsbesparningar för Köparen ska dessa avräknas från den ersättning som Köparen har rätt att utfå enligt denna paragraf."


"§ 1.2. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för det fall Uppdragstagarens agerande varit grovt oaktsamt eller uppsåtligt."


2. Skadetyp "§ 1.1. Parterna är överens om att någon ersättning för utebliven vinst inte ska utgå vid kontraktsbrott med undantag för fall då den kontraktsbrytande parten agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt."


"§ 1.1.Ersättning för sakskada på tredje mans egendom ersätts inte."


3. Kvalificering av handlingar "§ 1.1. Ersättning för försenad leverans utgår inte om förseningen är kortare än 14 dagar beräknad från estimerad leveransdag."


"§ 1.1. Uppdragstagaren ska utföra sitt uppdrag fackmannamässigt och med tillbörlig omsorg och under förutsättning att dessa kriterier uppfyllts ska ingen ersättning utgå för det fall att Uppdragsgivaren ändock anser resultatet vara bristfälligt."


4. Begränsa i förhållande till vissa yttre händelser


"§ 1.1. Ersättning utgår inte för ekonomisk skada det fall att Köparen avslutar uppdragen i förtid på grund av att dennas kontrakt med huvudentreprenören upphört i förtid."


Obs - en genomtänkt och anpassad ordalydelse och avtalsstruktur är avgörande för att hitta en ansvarsbegränsning som ger dig ett adekvat och legitimt skydd.


Stockholm, 2023-12-06 Författare, Katarina Strandberg


bottom of page