top of page

Affärsjuridik

Pantsättning av aktier - vad krävs, förbudet mot förfallopant och vad du bör tänka på.

Pantsättning av aktier är ett bra sätt att ställa säkerhet för en skuld så att du dels kan få ett större lån än vad din långivare annars varit villig att ge, och så att du kan få lägre ränta än du annars skulle fått. För dig som långivare är det ett bra sätt att minska din risk så att du kan ge ut lån med bättre trygghet att du faktiskt får dina ränteinbetalningar och lånet återbetalat.

Vad är att pantsätta

Att pantsätta något betyder att någon som du har en skuld till får en bättre rätt till den pantsatta tillgången än andra som kan ha krav mot dig, om du inte kan betala tillbaka ditt lån eller betala den löpande räntan så kan långivaren få ersättning genom att ta panten i anspråk. För att en pantsättning ska vara giltig- så att du som långivare faktiskt får en bättre rätt till tillgången - krävs ett sk sakrättsligt moment. Det betyder att (i) om det är en fysisk sak så ska den överföras till långivaren (panthavaren) eller (ii) så ska relevant registrering av pantsättningen ske. Viktigt - när det gäller aktier så ska registrering av panten ske i bolagets aktiebok i privata bolag. Det är aktieägaren som ska meddela bolagets styrelse om att pantsättning skett och att detta ska antecknas i aktieboken.


Förbudet mot förfallopant

I Sverige får man inte ha en sk förfallopant. Det betyder att du inte får avtala om att, om långivaren inte betalar sina skulder i tid (ränta, amortering, hela lånet) så ska aktierna tillfalla långivaren inklusive att så sker om aktierna har ett övervärde - dvs om de är värda mer än skulden som pantsättaren hade. Skälet till detta är att man tycker det är för stor risk att man utnyttjar personer i finansiell knipa på ett oskäligt sätt, lite som ocker. Däremot är det helt ok att ta panten i anspråk om återbetalning inte sker. Huvudregeln är att aktierna då ska säljas och att överskottet (om det blir ett sådant när pantsättarens skuld är återbetald) ska gå till pantsättaren, dvs låntagaren tillika aktieägaren. Om man inte får in pengar som täcker hela skulden får låntagaren en restskuld som denna behöver betala tillbaka.


Värdering av pantsatt aktier

En viktigt fråga när det gäller aktier i privata bolag är värderingen. Om man inte hittar en köpare på öppna marknaden - hur ska man då värdera aktierna? Här är det bra att komma i håg att långivaren vill i regel bara säkerställa att skulden täcks medan låntagaren naturligtvis vill att värdet maximeras så att denna får ut ett övervärde utöver skulden. Därför är det viktigt att värderingsprinciperna är objektiva och rättvisa. En oberoende tredje part som kan anses vara professionell kan vara en bra väg.


Vad är tillägnande av panten

Så om vi inte får ha förfallopant - kan långivaren aldrig behålla panten? Svaret är att det kan visst gå bra. Det kan vara acceptabelt att långivaren själv behåller panten om det finns en objektiv och tydlig värdering enligt stycket ovan. Om det inte finns en värderingsmekanism så kan domstolen komma att anse att de facto resultatet är en förfallopant (jfr t.ex. en klausul som säger att aktierna ska tillägnas till det värde de värderades vid utställandet av lånet - det blir ju en förfallopant). Så säkerställ en värderingsmekanism för att undgå ogiltighet om ni vill kunna tillägna er panten. Obs - rättsläget är i mångt och mycket oklart och det finns få rättsfall från modern tid i frågan.


Vad är vårdplikt av pant

Panthavaren har en vårdplikt - så att inte det pantsatta värdet går ned utan att detta varit skäligt. Även detta kan vara värt att ha i åtanke när det är fråga om involverade aktieägare och långivare i till exempel fåmansbolag eller andra privata aktiebolag.


Avtalsfrihet om pantsättning

Som utgångspunkt finns det stor avtalsfrihet vad gäller lån och även ställande av säkerhet för dessa. Två faktorer som dock måste respekteras för giltighet är de som diskuterats i denna artikel; sakrättsligt skydd genom tradition eller denuntiation och förbudet mot förfallopant. Värt att veta är dock att förbudet mot förfallopant inte kommer göra hela pantavtalet ogiltigt utan endast den bestämmelsen. I anslutning till detta finns även den tvingande 36 § avtalslagen om jämkning av oskäliga villkor som kan bli särskilt relevant när en svagare part sätter sig i skuld och pantsätter sin egendom som säkerhet.


Stockholm, 2023-12-19

Författare, Katarina Strandberg

Vad är att pantsätta

Att pantsätta något betyder att någon som du har en skuld till får en bättre rätt till den pantsatta tillgången än andra som kan ha krav mot dig, om du inte kan betala tillbaka ditt lån eller betala den löpande räntan så kan långivaren få ersättning genom att ta panten i anspråk. För att en pantsättning ska vara giltig- så att du som långivare faktiskt får en bättre rätt till tillgången - krävs ett sk sakrättsligt moment. Det betyder att (i) om det är en fysisk sak så ska den överföras till långivaren (panthavaren) eller (ii) så ska relevant registrering av pantsättningen ske. Viktigt - när det gäller aktier så ska registrering av panten ske i bolagets aktiebok i privata bolag. Det är aktieägaren som ska meddela bolagets styrelse om att pantsättning skett och att detta ska antecknas i aktieboken.


Förbudet mot förfallopant

I Sverige får man inte ha en sk förfallopant. Det betyder att du inte får avtala om att, om långivaren inte betalar sina skulder i tid (ränta, amortering, hela lånet) så ska aktierna tillfalla långivaren inklusive att så sker om aktierna har ett övervärde - dvs om de är värda mer än skulden som pantsättaren hade. Skälet till detta är att man tycker det är för stor risk att man utnyttjar personer i finansiell knipa på ett oskäligt sätt, lite som ocker. Däremot är det helt ok att ta panten i anspråk om återbetalning inte sker. Huvudregeln är att aktierna då ska säljas och att överskottet (om det blir ett sådant när pantsättarens skuld är återbetald) ska gå till pantsättaren, dvs låntagaren tillika aktieägaren. Om man inte får in pengar som täcker hela skulden får låntagaren en restskuld som denna behöver betala tillbaka.


Värdering av pantsatt aktier

En viktigt fråga när det gäller aktier i privata bolag är värderingen. Om man inte hittar en köpare på öppna marknaden - hur ska man då värdera aktierna? Här är det bra att komma i håg att långivaren vill i regel bara säkerställa att skulden täcks medan låntagaren naturligtvis vill att värdet maximeras så att denna får ut ett övervärde utöver skulden. Därför är det viktigt att värderingsprinciperna är objektiva och rättvisa. En oberoende tredje part som kan anses vara professionell kan vara en bra väg.


Vad är tillägnande av panten

Så om vi inte får ha förfallopant - kan långivaren aldrig behålla panten? Svaret är att det kan visst gå bra. Det kan vara acceptabelt att långivaren själv behåller panten om det finns en objektiv och tydlig värdering enligt stycket ovan. Om det inte finns en värderingsmekanism så kan domstolen komma att anse att de facto resultatet är en förfallopant (jfr t.ex. en klausul som säger att aktierna ska tillägnas till det värde de värderades vid utställandet av lånet - det blir ju en förfallopant). Så säkerställ en värderingsmekanism för att undgå ogiltighet om ni vill kunna tillägna er panten. Obs - rättsläget är i mångt och mycket oklart och det finns få rättsfall från modern tid i frågan.


Vad är vårdplikt av pant

Panthavaren har en vårdplikt - så att inte det pantsatta värdet går ned utan att detta varit skäligt. Även detta kan vara värt att ha i åtanke när det är fråga om involverade aktieägare och långivare i till exempel fåmansbolag eller andra privata aktiebolag.


Avtalsfrihet om pantsättning

Som utgångspunkt finns det stor avtalsfrihet vad gäller lån och även ställande av säkerhet för dessa. Två faktorer som dock måste respekteras för giltighet är de som diskuterats i denna artikel; sakrättsligt skydd genom tradition eller denuntiation och förbudet mot förfallopant. Värt att veta är dock att förbudet mot förfallopant inte kommer göra hela pantavtalet ogiltigt utan endast den bestämmelsen. I anslutning till detta finns även den tvingande 36 § avtalslagen om jämkning av oskäliga villkor som kan bli särskilt relevant när en svagare part sätter sig i skuld och pantsätter sin egendom som säkerhet.


Stockholm, 2023-12-19

Författare, Katarina Strandberg

bottom of page