top of page

Bolagsrätt

Aktieägartillskott

Vad är det, varför är det så bra och vad du behöver tänka på

Ett bolag kan behöva kapital av många skäl. Det finns då ett effektivt sätt att se till att bolaget får kapital ”kravlöst” så att bolaget får bättre finanser. Det kan göras snabbt och kan vara en smart lösning när bolaget på kort sikt riskerar att inte överleva för att det kan hamna i tvångslikvidation eller konkurs, eller riskerar att inte kunna betala löner och fakturor på kort sikt. Det kan också vara bra i situationer där bolaget har möjlighet att göra en investering på en tillväxtresa.

Aktieägartillskottet

Aktieägartillskott är ett snabbt och smidigt sätt att ge bolaget en kapitalinjektion. Det finns olika former av aktieägartillskott som har olika konsekvenser för bolaget, för aktieägaren som tillskjuter kapitalet, och för aktieägarna som inte tillskjuter något.


Två typerna av aktieägartillskott

Aktieägartillskott är inte reglerat i lagen om aktiebolag – utan det är ett sätt att förbättra bolagets finansiella ställning som vuxit fram i praktiken, och genom domstolspraxis. Därmed finns specifika krav som måste vara uppfyllda för att ett aktieägartillskott ska stärka ett bolags finansiella ställning.  


Det finns två former för tillskottet. Det kan vara ett villkorat aktieägartillskott och det kan vara ett ovillkorat aktieägartillskott. Vilken variant som väljs har påverkan framförallt på rätten till återbetalning, med det har även skatterättsliga effekter.


Vad är ett aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott är ett formlöst tillskott av kapital till ett bolag. Oftast från en aktieägare. Det kan också vara någon annan, som inte är direkt eller indirekt aktieägare, men det är ovanligt.


Med formlöst menar man att det inte behöver göras någon emission med stämmobeslut, formalia och registrering hos Bolagsverket eller liknande. I princip behöver man bara se till att pengarna eller tillgången kommer i bolagets kontroll (dock med beaktande av vad en revisor kan tänkas kräva i form av underlag).


Det betyder att aktieägaren som ger aktieägartillskottet inte får en större ägarandel i bolaget. I en vanlig nyemission av aktier eller andra värdepapper får aktieägaren, som tack för besväret, också ett ökat ägande.


För att aktieägartillskottet ska ha en positiv effekt på bolagets bokföringsmässiga utmaningar med kontrollbalansräkning, dvs en situation där det finns skäl att anta att mer än halva aktiekapitalet förbrukats, så är det alltså viktigt att tillskottet sker utan krav på bolaget att återbetalning ska göras.


Tillgångar som kan vara aktieägartillskott

Vanligast är att tänka på aktieägartillskott som pengar in i bolaget. Men det finns flera väldigt bra sätt att stärka upp bolaget ekonomiskt utan att behöva skicka in reda pengar till bolaget.


Saker

Det behöver inte vara pengar, det kan vara någonting som bolaget behöver – allt från teknik till en fastighet eller en bil. Gränser går vid att det måste vara något bolaget faktiskt har nytta av. Men att ta in en tillgång kan ofta vara lättare än att frigöra kapital som ska skickas in i bolaget.


Viktigt här är att bolaget verkligen får tillgång till tillgången. För olika tillgångar betyder det olika krav och det är något som särskilt revisorn tittar närmare på.


Ett löfte om pengar

Det finns ett till sätt att ge bolaget det kapital det behöver. Det kan göras genom en garanti. Det betyder att pengarna inte tillförs bolaget när tillskottet ges. Kraven för att en garanti ska vara tillräckligt för att accepteras som ett aktieägartillskott/kapitaltäckningsgaranti är


  1. Att garantin är oåterkallig (aktieägaren får inte "ta tillbaka" löftet).

  2. Aktieägaren som ger garantin måste själv vara god för pengarna.


Bokföring av aktieägartillskottet

Fördelen med ett aktieägartillskott är Bolaget behöver inte ta upp en skuld i bokföringen eftersom det inte kommer finnas något absolut krav på att betala tillbaka pengarna. Därmed stärker tillskottet bolagets finansiella situation.


Aktieägartillskott och rätt till återbetalning


Ensam ägare av bolaget

Det får alltså inte finnas ett krav på återbetalning från bolaget, då blir det en skuld för bolaget. Om det är en ensam aktieägare som äger hela bolaget är det inga problem att det inte finns något avtal om återbetalning eftersom att bolaget som helhet, och all framtida utdelning, kommer att tillfalla denna aktieägare oavsett att det inte finns någon formell rätt till återbetalning av just aktieägartillskottet.


Flera ägare i bolaget

När det finns fler aktieägare, och alla inte tänker vara med och ta sin andel av aktieägartillskottet blir det viktigare att hantera rätten till återbetalning på något sätt.


Tänk här på att ett tillskott kommer vara efterställt bolagets andra formella fordringsägare så om bolaget blir insolvent eller går i konkurs, kommer aktieägaren vara sist ut och därmed allt som oftast få 0 kronor.


Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott

Man brukar skilja på vad man kallar ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott.


Ovillkorat aktieägartillskott ger ingen rätt till återbetalning alls.


Villkorat aktieägartillskott har inte heller det en rätt till återbetalning från bolaget såsom om det vore ett lån. Däremot finns en överenskommelse mellan aktieägarna (inte bolaget) som säger att, när bolaget har fritt utdelningsbart eget kapital, så ska aktieägartillskottet betalas tillbaka innan någon annan får utdelning.


Här finns det alltså ett avtal mellan aktieägarna som inte blandar in bolaget direkt. Det är alla aktieägare som lovar att rösta för en riktad utdelning till den aktieägare som gjorde aktieägartillskottet. Aktieägarna lovar då att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka innan någon vanlig utdelning till alla aktieägare görs.  


Något om skatt vid aktieägartillskott

Aktieägartillskottet är inte avdragsgillt för givaren och inte skattepliktigt för bolaget som får tillskottet.


Ett villkorat aktieägartillskott får, vid försäljning av aktierna i bolaget som man tillskjutit kapital i, inte tillgodoräknas medan ett ovillkorat aktieägartillskott får läggas till anskaffningskostnaden (d.v.s. vinsten/ det skattepliktiga beloppet för aktieförsäljningen, minskas, och därmed minskas skatten).


Att tänka på

Det mycket man kan göra genom att titta på bolagets finansiella struktur, och utifrån vad bolaget behöver, och vilka aktieägare som finns, och vilka man skulle kunna vilja bjuda in, vidta åtgärder för att anpassa bolagets finanser. Aktieägartillskott är ett sådant effektivt medel att ha i verktygslådan.


Ingen av ovan ska ses som rådgivning i individuella fall utan som generella upplysningar.


Stockholm, 2024-03-14

Författare; Katarina Strandberg

Aktieägartillskottet

Aktieägartillskott är ett snabbt och smidigt sätt att ge bolaget en kapitalinjektion. Det finns olika former av aktieägartillskott som har olika konsekvenser för bolaget, för aktieägaren som tillskjuter kapitalet, och för aktieägarna som inte tillskjuter något.


Två typerna av aktieägartillskott

Aktieägartillskott är inte reglerat i lagen om aktiebolag – utan det är ett sätt att förbättra bolagets finansiella ställning som vuxit fram i praktiken, och genom domstolspraxis. Därmed finns specifika krav som måste vara uppfyllda för att ett aktieägartillskott ska stärka ett bolags finansiella ställning.  


Det finns två former för tillskottet. Det kan vara ett villkorat aktieägartillskott och det kan vara ett ovillkorat aktieägartillskott. Vilken variant som väljs har påverkan framförallt på rätten till återbetalning, med det har även skatterättsliga effekter.


Vad är ett aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott är ett formlöst tillskott av kapital till ett bolag. Oftast från en aktieägare. Det kan också vara någon annan, som inte är direkt eller indirekt aktieägare, men det är ovanligt.


Med formlöst menar man att det inte behöver göras någon emission med stämmobeslut, formalia och registrering hos Bolagsverket eller liknande. I princip behöver man bara se till att pengarna eller tillgången kommer i bolagets kontroll (dock med beaktande av vad en revisor kan tänkas kräva i form av underlag).


Det betyder att aktieägaren som ger aktieägartillskottet inte får en större ägarandel i bolaget. I en vanlig nyemission av aktier eller andra värdepapper får aktieägaren, som tack för besväret, också ett ökat ägande.


För att aktieägartillskottet ska ha en positiv effekt på bolagets bokföringsmässiga utmaningar med kontrollbalansräkning, dvs en situation där det finns skäl att anta att mer än halva aktiekapitalet förbrukats, så är det alltså viktigt att tillskottet sker utan krav på bolaget att återbetalning ska göras.


Tillgångar som kan vara aktieägartillskott

Vanligast är att tänka på aktieägartillskott som pengar in i bolaget. Men det finns flera väldigt bra sätt att stärka upp bolaget ekonomiskt utan att behöva skicka in reda pengar till bolaget.


Saker

Det behöver inte vara pengar, det kan vara någonting som bolaget behöver – allt från teknik till en fastighet eller en bil. Gränser går vid att det måste vara något bolaget faktiskt har nytta av. Men att ta in en tillgång kan ofta vara lättare än att frigöra kapital som ska skickas in i bolaget.


Viktigt här är att bolaget verkligen får tillgång till tillgången. För olika tillgångar betyder det olika krav och det är något som särskilt revisorn tittar närmare på.


Ett löfte om pengar

Det finns ett till sätt att ge bolaget det kapital det behöver. Det kan göras genom en garanti. Det betyder att pengarna inte tillförs bolaget när tillskottet ges. Kraven för att en garanti ska vara tillräckligt för att accepteras som ett aktieägartillskott/kapitaltäckningsgaranti är


  1. Att garantin är oåterkallig (aktieägaren får inte "ta tillbaka" löftet).

  2. Aktieägaren som ger garantin måste själv vara god för pengarna.


Bokföring av aktieägartillskottet

Fördelen med ett aktieägartillskott är Bolaget behöver inte ta upp en skuld i bokföringen eftersom det inte kommer finnas något absolut krav på att betala tillbaka pengarna. Därmed stärker tillskottet bolagets finansiella situation.


Aktieägartillskott och rätt till återbetalning


Ensam ägare av bolaget

Det får alltså inte finnas ett krav på återbetalning från bolaget, då blir det en skuld för bolaget. Om det är en ensam aktieägare som äger hela bolaget är det inga problem att det inte finns något avtal om återbetalning eftersom att bolaget som helhet, och all framtida utdelning, kommer att tillfalla denna aktieägare oavsett att det inte finns någon formell rätt till återbetalning av just aktieägartillskottet.


Flera ägare i bolaget

När det finns fler aktieägare, och alla inte tänker vara med och ta sin andel av aktieägartillskottet blir det viktigare att hantera rätten till återbetalning på något sätt.


Tänk här på att ett tillskott kommer vara efterställt bolagets andra formella fordringsägare så om bolaget blir insolvent eller går i konkurs, kommer aktieägaren vara sist ut och därmed allt som oftast få 0 kronor.


Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott

Man brukar skilja på vad man kallar ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott.


Ovillkorat aktieägartillskott ger ingen rätt till återbetalning alls.


Villkorat aktieägartillskott har inte heller det en rätt till återbetalning från bolaget såsom om det vore ett lån. Däremot finns en överenskommelse mellan aktieägarna (inte bolaget) som säger att, när bolaget har fritt utdelningsbart eget kapital, så ska aktieägartillskottet betalas tillbaka innan någon annan får utdelning.


Här finns det alltså ett avtal mellan aktieägarna som inte blandar in bolaget direkt. Det är alla aktieägare som lovar att rösta för en riktad utdelning till den aktieägare som gjorde aktieägartillskottet. Aktieägarna lovar då att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka innan någon vanlig utdelning till alla aktieägare görs.  


Något om skatt vid aktieägartillskott

Aktieägartillskottet är inte avdragsgillt för givaren och inte skattepliktigt för bolaget som får tillskottet.


Ett villkorat aktieägartillskott får, vid försäljning av aktierna i bolaget som man tillskjutit kapital i, inte tillgodoräknas medan ett ovillkorat aktieägartillskott får läggas till anskaffningskostnaden (d.v.s. vinsten/ det skattepliktiga beloppet för aktieförsäljningen, minskas, och därmed minskas skatten).


Att tänka på

Det mycket man kan göra genom att titta på bolagets finansiella struktur, och utifrån vad bolaget behöver, och vilka aktieägare som finns, och vilka man skulle kunna vilja bjuda in, vidta åtgärder för att anpassa bolagets finanser. Aktieägartillskott är ett sådant effektivt medel att ha i verktygslådan.


Ingen av ovan ska ses som rådgivning i individuella fall utan som generella upplysningar.


Stockholm, 2024-03-14

Författare; Katarina Strandberg

bottom of page